Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

Παροχή Φορολογικών και Επιχειρηματικών Συμβουλών

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, στην αλλοδαπή, την Ελλάδα, κλπ.

Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων (προσωρινών και τακτικών) και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων. Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.

Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Φορολογικός έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.

Διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών.

Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.

Προσφυγές ενδικοφανείς και λοιπές ενώπιον διοικητικών κλπ βαθμού δικαστηρίων.

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων Νομικών και Φυσικών προσώπων, βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.

Παροχή Φορολογικών συμβουλών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Επικοινωνία