ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σύγχρονα μέσα – Καινοτομία

Χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων για την ανάπτυξη καινοτομίας στην υπηρεσία του πελάτη

Εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός

Άμεση ανταπόκριση και εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη