Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

Οργάνωση, μηχανογράφηση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων όλων των ειδών και κατηγοριών.

Παρακολούθηση εισαγωγών – εξαγωγών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων (αγαθών και υπηρεσιών).

Υποβολή δηλώσεων Intrastat, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, listing κλπ.

Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.

Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου.

Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, κ.λπ.), δηλώσεων ΦΜΑΠ, Ε9, Πόθεν Έσχες, κ.λ.π

Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτικές Εταιρείες όλων των μορφών.

Δυνατότητα ορισμού της έδρας της “ΠΑΡΓΙΝΟΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ, Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Εργασίες τέλους χρήσης και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά ή και χειρόγραφα όλων των νομικών μορφών (Α.Ε, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ναυτιλιακές, ΝΕΠΑ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές κ.λ.π)στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών. Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών -Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.

Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS). Εποπτεία, Έλεγχος και συμμόρφωση με αποφάσεις ΕΣΥΛ/ΣΛΟΤ

Σύγχρονα μέσα – Καινοτομία

Χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων για την ανάπτυξη καινοτομίας στην υπηρεσία του πελάτη

Εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός

Άμεση ανταπόκριση και εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη