Υπηρεσίες

Ιδρύσεις Εταιριών – Σύσταση Εταιρίας στην Ελλάδα

Αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Σύσταση Εταιρίας
 • Ίδρυση Εταιρίας
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

2. Έρευνα Αγοράς

 • Εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση.
 • Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού.
 • Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της εταιρίας σας

3. Λογιστική – Φοροτεχνική – Νομική Υποστήριξη

 • Καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά τα ανωτέρω.
 • Τήρηση βιβλίων της εταιρίας
 • Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
 • Μηχανογράφηση

4.Ίδρυση – Διάλυση – Απορρόφηση – Συγχώνευση Επιχειρήσεων

 • Καταστατικό σύστασης κάθε είδους και μορφής εταιρίας
 • Διαδικασίες δημοσίευσης
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών εγγραφής σε επιμελητήρια ταμεία κ.λπ.
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων για απορροφήσεις-συγχωνεύσεις
 • Διαδικασία υπαγωγής στον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Σύγχρονα μέσα – Καινοτομία

Χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων για την ανάπτυξη καινοτομίας στην υπηρεσία του πελάτη

Εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός

Άμεση ανταπόκριση και εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη