Υπηρεσίες

Επιχειρηματική Στρατηγική Διάσωσης – Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Στο σύγχρονο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η εμφάνιση «κρίσεων» με διάφορες μορφές (παγκόσμια οικονομική ύφεση, δημοσιονομική, υγειονομική)τείνει να γίνει σύνηθες φαινόμενο με αποτέλεσμα οι σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να «επιχειρήσουν» σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό περιβάλλον έρχονται αντιμέτωπες με ένα διαμορφωμένο πλέγμα ειδικών συνθηκών οι οποίες απειλούν σοβαρά την ύπαρξή τους.

Η“ΠΑΡΓΙΝΟΣ – Account.tax”, διαθέτει πέραν των εξειδικευμένων στελεχών την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο η οποία έχει προκύψει κατόπιν σχετικών ερευνών (δημοσιευμένων) οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία του σημερινού σύγχρονου περιβάλλοντος και ως εκ τούτου μπορεί να προσφέρει:

Επικοινωνία