Υπηρεσίες

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες Μισθοδοσίας είναι οι ακόλουθες:

Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίαςσας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.

Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.

Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.

Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων

Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας

Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία.

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη

Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.

Συμμετοχή της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενα προγράμματαεργασίας μέσω ΟΑΕΔ (νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών)

Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείαςσας σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου (Excel κλπ.)

Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ήεπόμενης χρήσης

Έκδοση βεβαιώσεων φόρου και συγκεντρωτικών τέλους έτους.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας σύμφωνα με τον ισχύον εργατικό νόμο

Υποστήριξη και υποβολή ενστάσεων ενώπιον επιτροπών ΙΚΑ και επιθεωρήσεων εργασιών για εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.

Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.

Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών.

Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες.

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύγχρονα μέσα – Καινοτομία

Χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων για την ανάπτυξη καινοτομίας στην υπηρεσία του πελάτη

Εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός

Άμεση ανταπόκριση και εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη